+10.000 Mã màu HEX, RGB, CMYK, HTML, CSS

Màu sắc không chỉ là đặc trưng của các vật thể, đối tượng hoặc chất liệu, nó còn có ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của con người. Vì vậy, việc lựa chọn màu sắc trong thiết kế đồ họa, trang web, quảng cáo hoặc thậm chí trong trang trí nội thất rất quan trọng để tạo ra sự ấn tượng và tương tác tốt với khách hàng hoặc người sử dụng.

Bài viết này sẽ tổng hợp các code màu RGB, HEX, CMYK HTML, CSS cùng tên màu trong tiếng Anh.

Cách xác định các loại mã màu nhanh.

Mã màu HEX: #FF0000 (màu đỏ), #00FF00 (màu xanh lá cây), #0000FF (màu xanh dương), #FFFFFF (Màu trắng), #000000 (Màu đen).

Mã màu RGB: Màu đỏ viết là rgb(255, 0, 0), màu xanh lá cây rgb(0, 255, 0), màu xanh dương là rgb(0, 0, 255).

Mã màu CMYK: Màu đỏ là (0, 100, 100, 0), xanh lá cây là (100, 0, 100, 0), xanh dương là (100, 100, 0, 0).

Bảng mã màu HTML, CSS, RGB cơ bản

Đây là tổng hợp các mã màu cơ bản nhất dùng trong thiết kế, lập trình… Bạn có thể dùng tạo chữ màu trong game Free Fire.

Màu

Tên màu

Mã Hex (#RRGGBB)

Mã RGB (R,G,B)

 

Black

#000000

(0,0,0)

 

White

#FFFFFF

(255,255,255)

 

Red

#FF0000

(255,0,0)

 

Lime

#00FF00

(0,255,0)

 

Blue

#0000FF

(0,0,255)

 

Yellow

#FFFF00

(255,255,0)

 

Cyan / Aqua

#00FFFF

(0,255,255)

 

Magenta / Fuchsia

#FF00FF

(255,0,255)

 

Silver

#C0C0C0

(192,192,192)

 

Gray

#808080

(128,128,128)

 

Maroon

#800000

(128,0,0)

 

Olive

#808000

(128,128,0)

 

Green

#008000

(0,128,0)

 

Purple

#800080

(128,0,128)

 

Teal

#008080

(0,128,128)

 

Navy

#000080

(0,0,128)

Mã màu Hex thường dùng

Mã màu Hex (Hexadecimal): Được sử dụng phổ biến nhất trong thiết kế đồ họa và trang web. Nó bao gồm 6 chữ số Hex (0-9, A-F) biểu thị cho độ sáng của màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương.

Tổng hợp các màu sắc hay dùng cùng các sắc độ màu của nó, ở đây chỉ có mã màu Hex.

#EEEEEE

#DDDDDD

#CCCCCC

#BBBBBB

#AAAAAA

#999999

#888888

#777777

#666666

#555555

#444444

#333333

#222222

#111111

#000000

#FF0000

#EE0000

#DD0000

#CC0000

#BB0000

#AA0000

#990000

#880000

#770000

#660000

#550000

#440000

#330000

#220000

#110000

#FFFFFF

#FFFFCC

#FFFF99

#FFFF66

#FFFF33

#FFFF00

#CCFFFF

#CCFFCC

#CCFF99

#CCFF66

#CCFF33

#CCFF00

#99FFFF

#99FFCC

#99FF99

#99FF66

#99FF33

#99FF00

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#FFCCFF

#FFCCCC

#FFCC99

#FFCC66

#FFCC33

#FFCC00

#CCCCFF

#CCCCCC

#CCCC99

#CCCC66

#CCCC33

#CCCC00

#99CCFF

#99CCCC

#99CC99

#99CC66

#99CC33

#99CC00

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#00CCFF

#00CCCC

#33CC66

#33CC33

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#FF99FF

#FF99CC

#FF9999

#FF9966

#FF9933

#FF9900

#CC99FF

#CC99CC

#CC9999

#CC9966

#CC9933

#CC9900

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#FF66FF

#FF66CC

#FF6699

#FF6666

#FF6633

#FF6600

#CC66FF

#CC66CC

#CC6699

#CC6666

#CC6633

#CC6600

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#FF33FF

#FF33CC

#FF3399

#FF3366

#FF3333

#FF3300

#CC33FF

#CC33CC

#CC3399

#CC3366

#CC3333

#CC3300

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#0033FF

#FF3333

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#FF00FF

#FF00CC

#FF0099

#FF0066

#FF0033

#FF0000

#CC00FF

#CC00CC

#CC0099

#CC0066

#CC0033

#CC0000

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#00FF00

#00EE00

#00DD00

#00CC00

#00BB00

#00AA00

#009900

#008800

#007700

#006600

#005500

#004400

#003300

#002200

#001100

#0000FF

#0000EE

#0000DD

#0000CC

#0000BB

#0000AA

#000099

#000088

#000077

#000055

#000044

#000022

#000011

Mã màu RGB đầy đủ

Mã màu RGB là hệ thống màu sắc sử dụng 3 giá trị số (0-255) để biểu thị cho độ sáng của màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Hệ thống màu sắc này được sử dụng rộng rãi trong thiết kế đồ họa và các ứng dụng trên máy tính.

Dưới đây là các mã màu RGB cùng tên tiếng Anh của nó. Nhằm giúp bạn dễ tìm, Photoshop online sẽ phân loại thành nhiều bảng màu khác nhau.

Màu đỏ

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code -(R,G,B)

 

lightsalmon

(255,160,122)

 

salmon

(250,128,114)

 

darksalmon

(233,150,122)

 

lightcoral

(240,128,128)

 

indianred

(205,92,92)

 

crimson

(220,20,60)

 

firebrick

(178,34,34)

 

red

(255,0,0)

 

dark red

(139,0,0)

Màu vàng

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

light yellow

(255,255,224)

 

lemonchiffon

(255,250,205)

 

lightgoldenrodyellow

(250,250,210)

 

papayawhip

(255,239,213)

 

moccasin

(255,228,181)

 

peachpuff

(255,218,185)

 

palegoldenrod

(238,232,170)

 

khaki

(240,230,140)

 

dark khaki

(189,183,107)

 

yellow

(255,255,0)

Màu cam

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

coral

(255,127,80)

 

tomato

(255,99,71)

 

orangered

(255,69,0)

 

gold

(255,215,0)

 

orange

(255,165,0)

 

dark orange

(255,140,0)

Màu xanh lá cây

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

lawngreen

(124,252,0)

 

chartreuse

(127,255,0)

 

limegreen

(50,205,50)

 

lime

(0,255,0)

 

forest green

(34,139,34)

 

green

(0,128,0)

 

dark green

(0,100,0)

 

greenyellow

(173,255,47)

 

yellowgreen

(154,205,50)

 

springgreen

(0,255,127)

 

medium spring green

(0,250,154)

 

light green

(144,238,144)

 

pale green

(152,251,152)

 

dark green

(143,188,143)

 

mediumseagreen

(60,179,113)

 

seagreen

(46,139,87)

 

olive

(128,128,0)

 

darkolivegreen

(85,107,47)

 

olive drab

(107,142,35)

Màu xanh lơ

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

lightcyan

(224,255,255)

 

cyan

(0,255,255)

 

aqua

(0,255,255)

 

aquamarine

(127,255,212)

 

mediumaquamarine

(102,205,170)

 

paleturquoise

(175,238,238)

 

turquoise

(64,224,208)

 

mediumturquoise

(72,209,204)

 

dark turquoise

(0,206,209)

 

lightseagreen

(32,178,170)

 

cadet blue

(95,158,160)

 

darkcyan

(0,139,139)

 

teal

(0,128,128)

Màu xanh da trời

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

powder blue

(176,224,230)

 

lightblue

(173,216,230)

 

lightskyblue

(135,206,250)

 

skyblue

(135,206,235)

 

deepskyblue

(0,191,255)

 

lightsteelblue

(176,196,222)

 

dodgerblue

(30,144,255)

 

cornflowerblue

(100,149,237)

 

steelblue

(70,130,180)

 

royal blue

(65,105,225)

 

blue

(0,0,255)

 

medium blue

(0,0,205)

 

dark blue

(0,0,139)

 

navy

(0,0,128)

 

midnight blue

(25,25,112)

 

medium slate blue

(123,104,238)

 

slate blue

(106,90,205)

 

darkslateblue

(72,61,139)

Màu tím

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

lavender

(230,230,250)

 

thistle

(216,191,216)

 

plum

(221,160,221)

 

violet

(238,130,238)

 

orchid

(218,112,214)

 

fuchsia

(255,0,255)

 

magenta

(255,0,255)

 

mediumorchid

(186,85,211)

 

mediumpurple

(147,112,219)

 

blue violet

(138,43,226)

 

darkviolet

(148,0,211)

 

darkorchid

(153,50,204)

 

darkmagenta

(139,0,139)

 

purple

(128,0,128)

 

indigo

(75,0,130)

Màu hồng

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

pink

(255,192,203)

 

light pink

(255,182,193)

 

hotpink

(255,105,180)

 

deep pink

(255,20,147)

 

palevioletred

(219,112,147)

 

mediumvioletred

(199,21,133)

Màu trắng

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Cod – (R,G,B)

 

white

(255,255,255)

 

snow

(255,250,250)

 

honeydew

(240,255,240)

 

mintcream

(245,255,250)

 

azure

(240,255,255)

 

aliceblue

(240,248,255)

 

ghostwhite

(248,248,255)

 

whitesmoke

(245,245,245)

 

seashell

(255,245,238)

 

beige

(245,245,220)

 

old lace

(253,245,230)

 

floral white

(255,250,240)

 

ivory

(255,255,240)

 

antique white

(250,235,215)

 

linen

(250,240,230)

 

lavenderblush

(255,240,245)

 

mistyrose

(255,228,225)

Màu xám

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

gainsboro

(220,220,220)

 

lightgray

(211,211,211)

 

silver

(192,192,192)

 

darkgray

(169,169,169)

 

gray

(128,128,128)

 

dimgray

(105,105,105)

 

lightslategray

(119,136,153)

 

slategray

(112,128,144)

 

darkslategray

(47,79,79)

 

black

(0,0,0)

Màu nâu

Color

HTML / CSS – Color Name

Decimal Code – (R,G,B)

 

cornsilk

(255,248,220)

 

blanchedalmond

(255,235,205)

 

bisque

(255,228,196)

 

navajo white

(255,222,173)

 

wheat

(245,222,179)

 

burlywood

(222,184,135)

 

tan

(210,180,140)

 

rosybrown

(188,143,143)

 

sandy brown

(244,164,96)

 

goldenrod

(218,165,32)

 

peru

(205,133,63)

 

chocolate

(210,105,30)

 

saddle brown

(139,69,19)

 

sienna

(160,82,45)

 

brown

(165,42,42)

 

maroon

(128,0,0)

Bảng màu CMYK dùng trong in ấn

CMYK là hệ thống màu sắc được sử dụng trong in ấn, bao gồm 4 màu: cyan (C – Xanh lục), magenta (M – Màu đỏ), yellow (Y – Màu vàng) và key (K – Màu đen). Các giá trị CMYK được sử dụng để tạo ra màu in trong các ấn phẩm văn phòng, sách, tạp chí, quảng cáo…

Bảng màu này còn bổ dung mã màu HEX và RGB nữa cho đầy đủ.

Màu

C

M

Y

K

R

G

B

HEX-16

1

0

100

100

45

139

0

22

#8B0016

2

0

100

100

25

178

0

31

#B2001F

3

0

100

100

15

197

0

35

#C50023

4

0

100

100

0

223

0

41

#DF0029

5

0

85

70

0

229

70

70

#E54646

6

0

65

50

0

238

124

107

#EE7C6B

7

0

45

30

0

245

168

154

#F5A89A

8

0

20

10

0

252

218

213

#FCDAD5

9

0

90

80

45

142

30

32

#8E1E20

10

0

90

80

25

182

41

43

#B6292B

11

0

90

80

15

200

46

49

#C82E31

12

0

90

80

0

223

53

57

#E33539

13

0

70

65

0

235

113

83

#EB7153

14

0

55

50

0

241

147

115

#F19373

15

0

40

35

0

246

178

151

#F6B297

16

0

20

20

0

252

217

196

#FCD9C4

17

0

60

100

45

148

83

5

#945305

18

0

60

100

25

189

107

9

#BD6B09

19

0

60

100

15

208

119

11

#D0770B

20

0

60

100

0

236

135

14

#EC870E

21

0

50

80

0

240

156

66

#F09C42

22

0

40

60

0

245

177

109

#F5B16D

23

0

25

40

0

250

206

156

#FACE9C

24

0

15

20

0

253

226

202

#FDE2CA

25

0

40

100

45

151

109

0

#976D00

26

0

40

100

25

193

140

0

#C18C00

27

0

40

100

15

213

155

0

#D59B00

28

0

40

100

0

241

175

0

#F1AF00

29

0

30

80

0

243

194

70

#F3C246

30

0

25

60

0

249

204

118

#F9CC76

31

0

15

40

0

252

224

166

#FCE0A6

32

0

10

20

0

254

235

208

#FEEBD0

33

0

0

100

45

156

153

0

#9C9900

34

0

0

100

25

199

195

0

#C7C300

35

0

0

100

15

220

216

0

#DCD800

36

0

0

100

0

249

244

0

#F9F400

37

0

0

80

0

252

245

76

#FCF54C

38

0

0

60

0

254

248

134

#FEF889

39

0

0

40

0

255

250

179

#FFFAB3

40

0

0

25

0

255

251

209

#FFFBD1

41

60

0

100

45

54

117

23

#367517

42

60

0

100

25

72

150

32

#489620

43

60

0

100

15

80

166

37

#50A625

44

60

0

100

0

91

189

43

#5BBD2B

45

50

0

80

0

131

199

93

#83C75D

46

35

0

60

0

175

215

136

#AFD788

47

25

0

40

0

200

226

177

#C8E2B1

48

12

0

20

0

230

241

216

#E6F1D8

49

100

0

90

45

0

98

65

#006241

50

100

0

90

25

0

127

84

#007F54

51

100

0

90

15

0

140

94

#008C5E

52

100

0

90

0

0

160

107

#00A06B

53

80

0

75

0

0

174

114

#00AE72

54

60

0

55

0

103

191

127

#67BF7F

55

45

0

35

0

152

208

185

#98D0B9

56

25

0

20

0

201

228

214

#C9E4D6

57

100

0

40

45

0

103

107

#00676B

58

100

0

40

25

0

132

137

#008489

59

100

0

40

15

0

146

152

#009298

60

100

0

40

0

0

166

173

#00A6AD

61

80

0

30

0

0

178

191

#00B2BF

62

60

0

25

0

110

195

201

#6EC3C9

63

45

0

20

0

153

209

211

#99D1D3

64

25

0

10

0

202

229

232

#CAE5E8

65

100

60

0

45

16

54

103

#103667

66

100

60

0

25

24

71

133

#184785

67

100

60

0

15

27

79

147

#1B4F93

68

100

60

0

0

32

90

167

#205AA7

69

85

50

0

0

66

110

180

#426EB4

70

65

40

0

0

115

136

193

#7388C1

71

50

25

0

0

148

170

214

#94AAD6

72

30

15

0

0

191

202

230

#BFCAE6

73

100

90

0

45

33

21

81

#211551

74

100

90

0

25

45

30

105

#2D1E69

75

100

90

0

15

50

34

117

#322275

76

100

90

0

0

58

40

133

#3A2885

77

85

80

0

0

81

31

144

#511F90

78

75

65

0

0

99

91

162

#635BA2

79

60

55

0

0

130

115

176

#8273B0

80

45

40

0

0

160

149

196

#A095C4

81

80

100

0

45

56

4

75

#38044B

82

80

100

0

25

73

7

97

#490761

83

80

100

0

15

82

9

108

#52096C

84

80

100

0

0

93

12

123

#5D0C7B

85

65

85

0

0

121

55

139

#79378B

86

55

65

0

0

140

99

164

#8C63A4

87

40

50

0

0

170

135

184

#AA87B8

88

25

30

0

0

201

181

212

#C9B5D4

89

40

100

0

45

100

0

75

#64004B

90

40

100

0

25

120

0

98

#780062

91

40

100

0

15

143

0

109

#8F006D

92

40

100

0

0

162

0

124

#A2007C

93

35

80

0

0

143

0

109

#AF4A92

94

25

60

0

0

197

124

172

#C57CAC

95

20

40

0

0

210

166

199

#D2A6C7

96

10

20

0

0

232

211

227

#E8D3E3

97

0

0

0

10

236

236

236

#ECECEC

98

0

0

0

20

215

215

215

#D7D7D7

99

0

0

0

30

194

194

194

#C2C2C2

100

0

0

0

35

183

183

183

#B7B7B7

101

0

0

0

45

160

160

160

#A0A0A0

102

0

0

0

55

137

137

137

#898989

103

0

0

0

65

112

112

112

#707070

104

0

0

0

75

85

85

85

#555555

105

0

0

0

85

54

54

54

#363636

106

0

0

0

100

0

0

0

#000000

Phần mềm lấy mã màu

Có khá nhiều phần mềm cho phép bạn lấy mã màu RGB, HEX, HSL… từ ảnh, phần lớn có dung lượng rất nhẹ và dễ sử dụng.

Photoshop online: Ngoài thiết kế và chỉnh sửa ảnh thì các tính năng liên quan đến màu sắc cũng được hỗ trợ nhiều, bạn hãy dùng công cụ có tên là Eyedropper để lấy màu.

Trang lấy mã màu: Photoshop online cũng thiết kế riêng cho bạn một trang riêng để lấy mã màu từ ảnh một cách nhanh và tiện lợi nhất. Chỉ cần tải ảnh lên, sau đó nhấp chuột vào vùng ảnh muốn lấy màu.

ColorPic: là một phần mềm miễn phí cho phép bạn lấy màu từ bất kỳ vị trí nào trên màn hình và chuyển đổi nó thành mã màu Hex, RGB hoặc HSV.

ColorZilla: là một tiện ích trình duyệt web miễn phí cho phép bạn lấy mã màu của bất kỳ phần tử trên trang web và chuyển đổi nó thành các định dạng mã màu khác nhau.

Chrome devtools: là một bộ công cụ tích hợp sẵn trong trình duyệt Google Chrome cho phép lấy mã màu của các phần tử trên trang web và xem chúng trong các định dạng mã màu khác nhau.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments